Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
23. januar:

Kraftige tiltak i Vestby kommune etter utbrudd av den engelske virusmutasjonen

For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, har regjeringen besluttet at ... Les mer

Grunnforhold

Grunnforhold i Vestby kommune 
Utbygging må i størst mulig grad styres utenom fareområder. Der dette ikke er praktisk mulig, må det fastsettes hensynssoner med bestemmelser som ivaretar sikkerheten i samsvar med sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift (TEK17). Private planleggere og kommunene må utrede flom- og skredfare som en del av ROS-analysen, og innhente sakkyndig bistand når det er nødvendig. NVEs retningslinjer "Flaum- og skredfare  i arealplanar" beskriver hvordan dette bør gjøres. Kommunene har ansvaret for at farene er kartlagt, vurdert og tatt tilstrekkelig hensyn til når planer vedtas. 

Det gjøres oppmerksom på at kartleggingene ikke er detaljerte undersøkelser hvor alle områder med kvikkleire påvises. I områder under marin grense vil det generelt kunne forekomme kvikkleire også utenom kartlagte faresoner, i større områder eller i avgrensede lommer. Marin grense er det høyeste nivået havet hadde etter siste istid og angir det høyeste nivået for løsmasser som opprinnelig er avsatt i hav og fjord.​ 

Aktuelt

Vestby kommune har signert kontrakt med Solid Entreprenør AS, for bygging av nye omsorgsboliger på Solhøy i Son. Foto: Vestby kommune

Solhøy omsorgsboliger - kontrakt signert

Vestby kommune signerte  18. desember en totalentreprisekontrakt med Solid Entreprenør AS, for bygging av 67 nye omsorgsboliger med heldøgns omsorgstj...