Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tidligere høringer og kunngjøringer

Brannsikringsplan for tett trehusbebyggelse i Son revideres.

Brannsikringsplanen for tett trehusbebyggelse i Son ble vedtatt av kommunestyret i Vestby i 2016. Det planlegges å gjennomføre flere tiltak for å bedre brannsikkerheten innenfor planområdet, og kommunestyret har vedtatt at planen først skal oppdateres gjennom en revisjon.

Storgata i Son

Planoppstart utvidelse av Vestby næringspark øst. Frist var 3. januar 2022

Varsel om oppstart av planarbeid for utvidelse av Vestby næringspark øst med konsekvensutredning, og utleggelse av forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn

Sweco Norge AS, på vegne av Vestby kommune, varsler med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 oppstart av planarbeid for detaljregulering for utvidelse av Vestby næringspark øst (PlanID 0293). Videre legges planprogram for detaljreguleringen ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-9. 

Planoppstart utvidelse av Vestby næringspark øst

Varsel om oppstart av planarbeid for felt S7 og S9 i områdeplan for Vestby sentrum. Frist var 10. desember 2021.

I henhold til Plan- og bygningslovens §12-8, kunngjøres det oppstart av detaljregulering for deler av eiendommene omtalt som felt S7 og S9 i områdeplan for Vestby sentrum. Se planens omfang i kartet. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet er på ca. 4,9 daa og omfatter eiendommene med gårdsnummer 9 og bruksnummer 86, 458 og 459  samt deler av eiendommene med gårdsnummer 9 og bruksnummer 56 og 465 i Vestby kommune.

Felt S7 og S9 Vestby sentrum.

Mindre endring av reguleringsplan. Son, indre område

Plansjefen har 29.10.2021 fattet vedtak om mindre endring av reguleringsplan for Son, indre område.

Endringen innebærer justering av formålsgrensen mellom eiendommene 160/15 og 160/16. Det er kun gjort endringer i plankartet, bestemmelsene for området er ikke endret.

Mer informasjon finnes i vedtaksbrevet.

Utsnitt av reguleringsplan. Son, indre område

Varsel om utvidelse av planområde. Reguleringsplan. Alicenborg. Frist var 04. november 2021

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det utvidelse av planområde for detaljregulering av eiendom gnr./bnr. 134/9 m.fl. i Vestby kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligutvikling i tråd med kommuneplanens arealdel for Vestby kommune, hvor det åpnes for detaljregulering for inntil 35 boliger på Alicenborg.

Ved oppstart ble det varslet et stort område for å kunne utrede flere alternativer til atkomst. Planområdet vil bli mindre når planforslag fremmes. Utvidelse av planområdet er mot øst, for å tilrettelegge for overvannshåndtering.

Planområde. Alicenborg.

Offentlig ettersyn. Detaljregulering. Gartnerveien 41 og 43. Frist var 26. november 2021

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven.

Planforslaget omfatter detaljregulering for eiendommene for gnr. 132 bnr. 749 og gnr. 132 bnr. 750 i Gartnerveien 41 og 43, og har et areal på omtrent 2,7 dekar. Planen omfatter også adkomst til eiendommene fra krysset mellom Gartnerveien/ Eikeliveien til krysset Gartnerveien/Damåsveien.

Nærmere opplysninger finnes i vedleggene på denne siden.

Plankart. Detaljregulering. Gartnerveien 41 og 43.