Eierskapsmelding 2020 - 2023

Vestby kommunes eierskapsmelding 2020-2023

Eierskapsmeldingen ble revidert og vedtatt av kommunestyret 7. september 2020.
Oppdatert etter vedtak i kommunestyret, senest i sak 14/22 i møte 21. mars 2022.

Vestby kommunes eierstrategi

Eierstrategien ble vedtatt av kommunestyret 12. april 2021.
Eierstrategien operasjonaliserer prinsippene fra Eierskapsmelding 2020-2023, ved å skissere hvilke forventninger, prosesser og rutiner som bør gjelde for at prinsippene skal nås.