Eierskapsmelding 2020 - 2023

Vestby kommunes eierskapsmelding 2020-2023

Eierskapsmeldingen ble revidert og vedtatt av kommunestyret 7. september 2020.
Oppdatert etter vedtak i kommunestyret, senest i sak 41/23 i møte 19. juni 2023.

Vestby kommunes eierstrategi

Kommunestyrets vedtak 12.04.2021 - Eierstrategi
Eierstrategien operasjonaliserer prinsippene fra Eierskapsmelding 2020-2023, ved å skissere hvilke forventninger, prosesser og rutiner som bør gjelde for at prinsippene skal nås.

Ved neste rullering av Eiermeldingen skal det vurderes om Eierstrategien skal innarbeides som en del av Eiermeldingen.