Tilgjengelig periode

De kommunale arkivene går hovedsakelig tilbake til 1837 da formannskapslovene ble innført i Norge. Perioden som gjøres tilgjengelig nå går fram til 1.1.1964 da Son kommune gikk inn i Vestby kommune (Hølen gikk inn i 1943). Det fins imidlertid noe materiale fra før dette, spesielt fra havnevesen, skole og fattigvesen. Den eldste protokollen begynner i 1777 og er fra havnevesenet i Son. Noe materiale går til 1980-tallet.

Materialet som fins i våre arkiver er innenfor følgende fagområder:

 • Folkevalgte organ og sentraladministrasjon – eks. formannskapet og valgstyret
 • Folkeregister
 • Økonomiforvaltning – eks. kommunekassa
 • Kirke og kultur – eks. menighetsrådet
 • Undervisning – eks. skolestyret og de enkelte skolene
 • Sosiale oppgaver – eks. fattigvesenet og edruelighetsnemnda
 • Tekniske oppgaver – eks. brannvesenet og vannverket
 • Rettsstell – eks. overformynderiet
 • Nærings- og ressursforvaltning – eks. jordstyret
 • Krise- og reguleringstiltak – eks. forsyningsnemnda
 • Kommunal næringsdrift – eks. brennevinssamlaget

Hvorfor bevare?

Arkiver er unike. De er en viktig kilde til å skape lokal tilhørighet og identitet til vår kommune. De er viktige for å forstå tidligere tider og slik skape forståelse for bevaring av lokal kulturarv. Arkivene har derfor stor kulturhistorisk verdi. Arkiver kan være et viktig kildemateriale for forskning, både for profesjonelle forskere og amatører som ønsker å drive slektsforskning. Arkiver kan også betraktes som viktig rettslig dokumentasjon for å bevise skolegang, eiendomsrett ol.

Tilgjengelighet/bestilling

Arkivene kan benyttes på Rådhuset etter bestilling. For oversikt over arkivene kan man lete seg fram via innholdsfortegnelsene eller arkivlistene. Egne utlånsregler er utarbeidet, se Utlånsregler

Kilder

De kommunale arkivene i Vestby er fra omtrent de samme forvaltningsområdene som vi har i dag, selv om flere områder har endret status til statlig eller fylkeskommunal eller er privatisert. Noen forvaltningsområder er opphørt fordi behovene har endret seg gjennom tidene. Kildemateriale med rik lokal informasjon kan søkes i institusjonene som jobber med disse områdene eller man kan søke i Arkivportalen.no. Eksempler på fagområder er vegvesen, sykehus, videregående skoler, fengselsvesen, kirken, trygdevesen mm. Slektsforskere kan søke direkte i arkivverket.no/digitalarkivet.  


Når det gjelder lokale privatarkiver fra blant andre foreninger og lag, henviser vi til lokalhistorisk arkiv som dere kan finne informasjon om på nettsiden til Vestby historielag.

Lovverk

Bevaring og tilgjengeliggjøring av arkiv er nedfelt i arkivloven med forskrift samt en rekke andre lover. Kommunene har selv plikt til å oppbevare arkivene og gjøre dem tilgjengelig. Arkivloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven og andre relevante lover og forskrifter er tilgjengelig på Lovdata.

Andre opplysninger

Det er åpenbart at endel kommunalt materiale mangler. Mye av dette er nok gått tapt i forskjellige sammenhenger. Hvis du tror at du har kommunalt arkivmateriale, ta kontakt med Fellestjenesten som sender en av sine medarbeidere til å komme og se på det. Dette kan være materiale som du har arvet eller noen har funnet etter en kommunalt ansatt eller en som har hatt et kommunalt verv

De kommunale arkivene inneholder lite fotografier.
Foreløpig samler historielaget inn fotografier og henvendelse kan gjøres til dem;
Vestby Historielag, Postboks 29, 1541 Vestby.

For henvendelser om materiale eller andre spørsmål:
Vestby kommune v/ Fellestjenesten
Postboks 144
1541 Vestby
E-post: post@vestby.kommune.no