Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer og kunngjøringer

Her finner du planer, utbyggingsavtaler og andre saker som er ute på høring og til offentlig ettersyn. Dersom det ikke ligger noen liste under, er det ingen aktuelle høringer nå. Saker som tidligere har vært på høring finner du under planarbeid. 

Høringer brukes for at innbyggere, organisasjoner, regionale myndigheter og næringsliv skal få si sin mening før politikerne fatter sin  endelige beslutning om en sak.

Hvem kan komme med merknader?

Når vi har et forslag ute på høring, vil det si at kommunen ønsker å «høre» hva berørte parter har å si om planforslaget vi jobber med. Offentlig ettersyn betyr at vi gjør planforslaget tilgjengelig for alle. I begge tilfeller kan alle som ønsker det komme med merknader. Det står i hvert tilfelle hvor man skal sende merknader. Vi informerer berørte parter via brev og annonserer planforslaget i minst én avis. 

Hva skjer etter at høringen er utgått?

Når frist for å komme med innspill er gått ut vurderer rådmannen alle innspillene som er kommet inn. Når saken høringen gjaldt fremmes for politikerne etter endt høring skal alle innspill ligge ved saken. I tillegg skal det framgå hvordan innspillene er vurdert og om noen av innspillene har ført til endring av saken som har vært lagt fram. 

Hvordan sender jeg innspill?

Innspill kan sendes som e-post til post@vestby.kommune.no eller pr. post til Vestby kommune.  Du kan også benytte selvbetjeningsportalen. Merk innspillet tydelig med hvilken sak det gjelder. 

 

Kunngjøring av vedtak – Møllestrøket – Detaljregulering– Frist 14. mars 2024

Vestby kommunestyre har vedtatt ovennevnte detaljregulering. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Planforslaget omfatter feltene S10, S17 og S18 i Sentrumsplanen. Planområdet er avgrenset ved Osloveien i vest, Garderveien i øst og jernbanen i nord. I dag består området av dagligvarebutikk, Vestbytorget, arealer for salg av landbruksmaskiner, parkeringsplasser, samt jordbruksareal. Planen legger opp til utvikling av et større boligområde med blokkbebyggelse. Langs Mølleveien og deler av Garderveien skal det etableres næring i 1.etasje. Planforslaget vil ha et stort fokus på levende byrom og gater, og vil legge til rette for en utvikling med grønt preg og attraktive 1. etasjer. 

Det ble vedtatt en sykkelrundell med 7% stigning.

Kartutsnitt - Kunngjøring av vedtak - Møllestrøket - Detaljregulering

Kunngjøring av vedtak – Jomfru Møllers vei 12 – Detaljregulering– Frist 14. mars 2024

Vestby kommunestyre har vedtatt ovennevnte detaljregulering. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Hensikten med denne planen er å legge til rette for utviklingen av rekkehus med totalt 10 boenheter på Pepperstad. Hvert av disse rekkehusene skal ha et eget privat utendørs oppholdsområde på omtrent 25 kvadratmeter, i tillegg til et mindre uterom ved inngangspartiet. I tillegg er det planlagt å etablere en felles lekeplass som vil være plassert i det nordøstlige hjørnet av eiendommen.

Kartutsnitt - Jomfru Møllers vei 12 - Detaljregulering

Offentlig ettersyn - Solskrenten - Detaljregulering - Frist 05. april 2024

Plan- og miljøutvalget vedtok 04.12.2023 å legge planforslag for Solskrenten ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens bestemmelser.

Planområdet ligger rett bak bebyggelsen langs Storgata i Son sentrum. Planforslaget legger til rette for å etablere 4 boligenheter med tilhørende parkering på eiendommen Storgata 16B, samt adkomst over Storgata 18. Det legges også til rette for at bebyggelsen i Storgata 18 kan benyttes til boligformål. For å tilrettelegge for innkjøring til parkeringskjeller, foreslås det å omregulere ca. 22m2 av dagens friområde til boligformål.

Kartutsnitt - Solskrenten - Detaljregulering

Kunngjøring om eiendomsskatt 2024 - til offentlig ettersyn

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt i Vestby kommune for 2024.

Eiendomsskattelisten for 2024 er tilgjengelig for offentlig ettersyn i seks uker fra kunngjøring - frem til 26. mars 2024.

Byggeskikkprisen 2020 til Kaffefabrikken

IKEAs byggeplaner i Vestby ble stoppet ulovlig

Vestby kommune mener departementets vedtak om byggeforbud for IKEA er ugyldig. Vedtaket er fattet på feil grunnlag og uten lovhjemmel. Blir vedtaket stående, vil det signaliserer en ny praksis om at staten vil gripe inn i lovlig fattede kommunale vedtak om bruk av areal. 

IKEA logo Illustrasjon: IKEA.com

Kunngjøring: Forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy, Vestby kommune 

Det er utarbeidet ny forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i Vestby kommune, etter at den gamle forskriften ble opphevet da ny havne- og farvannslov trådte i kraft. Ny forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy i Vestby kommune ble fastsatt av Vestby kommunestyre 8. mai 2023.
Havna i Son Foto: Nina Ludvigsen

Høring - Forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy - Frist 30. januar

Det er utarbeidet ny forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i Vestby kommune, etter at den gamle forskriften ble opphevet da nye havne- og farvannslov trådte i kraft.

Kommunestyret vedtok 31. oktober å legge forskriften ut på høring.
Se forskriften og kommunestyresaken i avsnittet Høringsforslag.

Solrik høstdag i Hvitsten Foto: Kristina Forslund