Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer og kunngjøringer

Vedtatt detaljregulering – Helgemyren massemottak. Frist 21. juli 2020

Vestby kommunestyre har vedtatt detaljregulering etter plan- og bygningsloven. 

Planen omfatter planlagt massemottak for rene masser på gnr. 111 bnr. 3 og gnr. 113 bnr 6. Planområdet er på omlag 70 dekar (daa) der formålet er håndtering av overskuddsmasser. Det planlegges et mottak av 350000m3 rene gravemasser over en periode på maksimalt 10 år. 

19_01608-58 Vedlegg 5 - Kartutsnitt annonse - Helgemyren massemottak 930067_1_1

Vedtatt detaljregulering – Sole Skog B12 og B13. Frist 23. juli 2020

Vestby kommunestyre har vedtatt detaljregulering etter plan- og bygningsloven.

Planområdet ligger ved Fallentinhøyden utenfor Vestby sentrum. Formålet med planen er en omregulering av gjeldende reguleringsplan for området. Reguleringsplanen legger opp til utbyggingen av boligbebyggelse med nærliggende friområder og lekeplasser.  

Nærmere opplysninger om planen finner du i vedleggene nedenfor. 

Reguleringsplan Sole skog B12 og B13_400x574

Høring utredning skolebehov

Utvalg for utarbeidelse av skolebruksplan vedtok i møtet 04.06.20 at alternativene til fremtidig skolestruktur og utbygging skal sendes på høring til FAU ved alle skoler, fagforeningene og elevrådene. I tillegg skal det også legges ut på kommunens nettsider.

Fasade

Vedtatt detaljregulering – Såner brannstasjon. Frist 18. juni 2020

Vestby kommunestyre har vedtatt detaljregulering etter plan- og bygningsloven. 

Planområdet ligger i Såner, i krysset mellom Vålerveien og Hobølveien. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av ny brannstasjon med tilhørende adkomst, parkering, oppstillingsplass for brannbil og øvrige utearealer. 

Nærmere opplysninger i vedlagte dokumenter nedenfor. 

Kartutsnitt

Offentlig ettersyn – detaljregulering – Kulturkvartalet. Frist 19. juni

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven. 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av Vestby kommunes nye kulturbygg med bibliotek, scene, øvingslokaler, cafe/servering, kontorer, parkering for sykkel og bil, og etablering av Rådhusparken samt gangarealer rundt kulturhuset. 

Nærmere opplysninger om planforslaget finner du i vedleggene nedenfor.  

Plankart Kulturkvartalet
1