Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer og kunngjøringer

Her finner du høringer og kunngjøringer som er aktuelle nå, oversikten viser ikke utgåtte høringer. Dersom det ikke ligger noen liste under, er det ingen aktuelle høringer nå. Saker som tidligere har vært på høring finner du under planarbeid. 
 

Høringer brukes for at innbyggere, organisasjoner, regionale myndigheter og næringsliv skal få si sin mening før politikerne fatter sin  endelige beslutning om en sak.

 

Hva skjer etter at høringen er utgått?

Når frist for å komme med innspill er gått ut vurderer rådmannen alle innspillene som er kommet inn. Når saken høringen gjaldt fremmes for politikerne etter endt høring skal alle innspill ligge ved saken. I tillegg skal det framgå hvordan innspillene er vurdert og om noen av innspillene har ført til endring av saken som har vært lagt fram. 

 

Hvordan sender jeg innspill?

Innspill kan sendes som e-post til post@vestby.kommune.no eller pr. post til Vestby kommune.  Du kan også benytte selvbetjeningsportalen. Merk innspillet tydelig med hvilken sak det gjelder. 

 

 

Varsel om utvidelse av planområde. Reguleringsplan. Alicenborg. Frist 04. november 2021

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det utvidelse av planområde for detaljregulering av eiendom gnr./bnr. 134/9 m.fl. i Vestby kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligutvikling i tråd med kommuneplanens arealdel for Vestby kommune, hvor det åpnes for detaljregulering for inntil 35 boliger på Alicenborg.

Ved oppstart ble det varslet et stort område for å kunne utrede flere alternativer til atkomst. Planområdet vil bli mindre når planforslag fremmes. Utvidelse av planområdet er mot øst, for å tilrettelegge for overvannshåndtering.

Planområde. Alicenborg.

Offentlig ettersyn. Detaljregulering. Gartnerveien 41 og 43. Frist 26. november 2021

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven.

Planforslaget omfatter detaljregulering for eiendommene for gnr. 132 bnr. 749 og gnr. 132 bnr. 750 i Gartnerveien 41 og 43, og har et areal på omtrent 2,7 dekar. Planen omfatter også adkomst til eiendommene fra krysset mellom Gartnerveien/ Eikeliveien til krysset Gartnerveien/Damåsveien.

Nærmere opplysninger finnes i vedleggene på denne siden.

Plankart. Detaljregulering. Gartnerveien 41 og 43.

Offentlig ettersyn. Store Brevik. Områderegulering. Frist 1. desember 2021

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge ovennevnte områderegulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens bestemmelser.

Bakgrunnen for områdereguleringen er en avtale mellom kommunen og Store Brevik velforening fra 2016, der det er avtalt at kommunen gjennom en reguleringsplan skal avklare eiendomsforholdene i området. OBOS eier store deler av området i dag, men det er ønskelig med overskjøting av offentlige veier til kommunen og offentlige friområder og fellesarealer til Store Brevik Velforening. Områdereguleringen skal erstatte 10 reguleringsplaner og 3 bebyggelsesplaner. Dette vil forenkle byggesaksbehandlingen for tiltak innenfor området.

Nærmere opplysninger om planforslaget finnes under vedlegg her på siden.

Store Brevik. Plankart
1