Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer og kunngjøringer

Her finner du planer, utbyggingsavtaler og andre saker som er ute på høring og til offentlig ettersyn. Dersom det ikke ligger noen liste under, er det ingen aktuelle høringer nå. Saker som tidligere har vært på høring finner du under planarbeid. 

Høringer brukes for at innbyggere, organisasjoner, regionale myndigheter og næringsliv skal få si sin mening før politikerne fatter sin  endelige beslutning om en sak.

Hvem kan komme med merknader?

Når vi har et forslag ute på høring, vil det si at kommunen ønsker å «høre» hva berørte parter har å si om planforslaget vi jobber med. Offentlig ettersyn betyr at vi gjør planforslaget tilgjengelig for alle. I begge tilfeller kan alle som ønsker det komme med merknader. Det står i hvert tilfelle hvor man skal sende merknader. Vi informerer berørte parter via brev og annonserer planforslaget i minst én avis. 

Hva skjer etter at høringen er utgått?

Når frist for å komme med innspill er gått ut vurderer rådmannen alle innspillene som er kommet inn. Når saken høringen gjaldt fremmes for politikerne etter endt høring skal alle innspill ligge ved saken. I tillegg skal det framgå hvordan innspillene er vurdert og om noen av innspillene har ført til endring av saken som har vært lagt fram. 

Hvordan sender jeg innspill?

Innspill kan sendes som e-post til post@vestby.kommune.no eller pr. post til Vestby kommune.  Du kan også benytte selvbetjeningsportalen. Merk innspillet tydelig med hvilken sak det gjelder. 

 

Endring av reguleringsplan gjennom forenklet prosess – Vestbyhagen – Justering av renovasjonsområde og gang- og sykkelvei i plankart – Frist 24. juni 2024

Plansjefen har 06.06.2024 fattet vedtak reguleringsendring gjennom forenklet planprosess for Vestbyhagen. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14.

Endringen av reguleringsplanen omfatter endring av arealet avsatt til renovasjon R1, og traseen for gang- og sykkelvei o_GS forbi R1. Et areal på 12 m2 av byggeområde B1 berøres. Kjøreveien o_V blir ikke berørt. Arealet som endres i plankartet omfatter 203 m2. Bakgrunnen for endringen er endrede krav til størrelse på renovasjonsbeholderen.

Kartutsnitt - Endring av reguleringsplan gjennom forenklet prosess – Vestbyhagen – Justering av renovasjonsområde og gang- og sykkelvei i plankart

Endring av reguleringsplan gjennom forenklet prosess – S9 og S7 – Vestby sentrum – Torgarealer - Frist 24. juni 2024

Plansjefen har 31.05.2024 fattet vedtak reguleringsendring gjennom forenklet planprosess for S9 og S7 i Vestby sentrum. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14.

Endringen av reguleringsplanen omfatter torg T2 som har blitt delt i to felt; T2, som skal være offentlig eid og T4 som skal være privat eid. Endringen vil ikke ha noen praktisk betydning for intensjonen i reguleringsplanen. Skillet mellom offentlig eid og privat eid vil bidra til å sikre utvikling og drift av arealet, samt gode og urbane gangforbindelser på planområdet.

Kartutsnitt - Endring av reguleringsplan gjennom forenklet prosess – S9 og S7 – Vestby sentrum – Torgarealer

Forslag til justerte gebyrer for plan, bygg og geodata

Rådmannen foreslår enkelte justeringer i forskrift om gebyr for plan, bygg og geodata. 

Endringene skal behandles politisk nå i juni. Innstillingen er at nye gebyrer vedtas med virkning fra 18. juni. 

Modell av bygg under oppføring på tegninger av konsruksjonen

Offentlig ettersyn - Renovasjonsområder Kjøvangen - Son - Detaljregulering - Frist 17. juli 2024

Plan- og miljøutvalget vedtok 15.04.2024 å legge planforslag for Renovasjonsområder Kjøvangen - Son ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens bestemmelser.

Planforslaget legger til rette for å etablere arealer for renovasjon på tre forskjellige steder i Kjøvangen. De tre områdene er i Laksaveien, Tjernbakkveien og Vadbakkveien. Det er tiltenkt å etablere nedgravde oppsamlingsenheter for avfall. Hensikten med slike renovasjonsløsninger er å forbedre trafikksikkerheten, lukt- og støyforhold, samt estetiske hensyn. Planforslaget vil også gi muligheten for å innføre helårsrenovasjon for fritidsbebyggelsen i området.

Kartutsnitt - Offentlig ettersyn – Renovasjonsområder Kjøvangen - Son – Detaljregulering

Kunngjøring av vedtak - Endring av reguleringsplan gjennom forenklet prosess - Åsveien 12 - Endring av formål i plankart - Frist 17. juni 2024

Plansjefen har 27.05.2024 fattet vedtak reguleringsendring gjennom forenklet planprosess for Åsveien 12. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14.

Endringen av reguleringsplanen omfatter å endre formål på totalt 75,83 m2 fra felles avkjørsel (totalt 74,87 m2) og annet fellesareal renovasjon/post (0,96 m2) til frittliggende småhusbebyggelse.

Areal som søkes formålsendret er:

1. Totalt 74,87m2 (69,89m2+ 4,98m2) fra felles avkjørsel til frittliggende småhusbebyggelse.

2. Totalt 0,96m2 fra annet fellesareal renovasjon/post til frittliggende småhusbebyggelse.

Kartutsnitt - Endring av reguleringsplan gjennom forenklet prosess - Åsveien 12 - Endring av formål i plankart

Offentlig ettersyn - Oppdatering av Sentrumsplanen - Områderegulering - Frist 01. juli 2024

Plan- og miljøutvalget vedtok 06.05.2024 å legge planforslag for Oppdatering av Sentrumsplanen ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens bestemmelser.

Vestby kommunestyre vedtok 9. desember 2016 områderegulering for Vestby sentrum (Sentrumsplanen). Planen omfatter hele den sentrale delen av Vestby tettsted, herunder blant annet stasjonsområdet, dagens sentrumskjerne omkring rådhuset, Nordby gård, Søndre Randum gård, Øvre Randum gård, Grøstad gård, Vestby mølle og kornsilo, Vestby gamle barneskole, Vestby videregående skole og lagerbygningene langs Støttumveien. 

Det er i senere tid sett behov for en oppdatering av visse elementer i Sentrumsplanen. Grunnen til dette er at det er kommet nye utfordringer og forutsetninger for utviklingen av Vestby sentrum som har endret seg etter at planen ble vedtatt i 2016. Endringene omhandler i hovedsak endringer i rekkefølgebestemmelsene til planen i tillegg til justeringer i plankart slik at Sentrumsplanen er mer tilrettelagt eksisterende situasjon. Hovedrammene i Sentrumsplanen er uendret, da det fortsatt legges til rette for en betydelig bolig-, kontor-, næring- og forretningsutvikling i umiddelbar nærhet til kommunens viktigste kollektivknutepunkt ved Vestby stasjon.

Kartutsnitt - Offentlig ettersyn - Oppdatering av sentrumsplanen - Områderegulering

Oppstart av bygging av Garderveien del 1

Sentrumsplanen for Vestby sentrum vedtatt i 2016 regulerte inn en ny gatestruktur i Vestby sentrum. 

Hensikten med ny regulert gatestruktur er å skape et mer intimt og kompakt Vestby sentrum hvor kollektivtrafikk, sykkel og gange prioriteres, men hvor det fortsatt er fullt mulig å ha framkommelighet med personbiler. Ett av de viktigste grepene i planen er at flere av Vestbys veier bygges om til gater.

Vestby kommune følger nå opp dette ved at Garderveien skal bygges om i tråd med intensjonene i Sentrumsplanen. Prosjektet tar for seg Garderveien fra broen over jernbanen forbi Vestbytorget og ned til krysset der Garderveien og Sentrumsveien møtes. Prosjektet omfatter også deler av Kroerveien ned til Thorvaldsengården.

Garderveien fra broen over jernbanen forbi Vestbytorget og  ned til krysset Garderveien x Sentrumsveien. Kartillustrasjon

Åpnet for fase 3 i etappeinndelingen - Vestby sentrum - områderegulering

Utviklingen av Vestby sentrum har vært delt inn i tre ulike etapper. Det er gjort for å sikre at det i sentrumsutviklingen etableres områder og kvartaler som ivaretar stedets kvaliteter og fremstår som attraktive, selv om sentrumsområdet ikke er ferdig utbygget.

Kartutsnitt - Etappeinndeling - Vestby sentrum