Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer og kunngjøringer

Her finner du planer, utbyggingsavtaler og andre saker som er ute på høring og til offentlig ettersyn. Dersom det ikke ligger noen liste under, er det ingen aktuelle høringer nå. Saker som tidligere har vært på høring finner du under planarbeid. 

Høringer brukes for at innbyggere, organisasjoner, regionale myndigheter og næringsliv skal få si sin mening før politikerne fatter sin  endelige beslutning om en sak.

Hvem kan komme med merknader?

Når vi har et forslag ute på høring, vil det si at kommunen ønsker å «høre» hva berørte parter har å si om planforslaget vi jobber med. Offentlig ettersyn betyr at vi gjør planforslaget tilgjengelig for alle. I begge tilfeller kan alle som ønsker det komme med merknader. Det står i hvert tilfelle hvor man skal sende merknader. Vi informerer berørte parter via brev og annonserer planforslaget i minst én avis. 

Hva skjer etter at høringen er utgått?

Når frist for å komme med innspill er gått ut vurderer rådmannen alle innspillene som er kommet inn. Når saken høringen gjaldt fremmes for politikerne etter endt høring skal alle innspill ligge ved saken. I tillegg skal det framgå hvordan innspillene er vurdert og om noen av innspillene har ført til endring av saken som har vært lagt fram. 

Hvordan sender jeg innspill?

Innspill kan sendes som e-post til post@vestby.kommune.no eller pr. post til Vestby kommune.  Du kan også benytte selvbetjeningsportalen. Merk innspillet tydelig med hvilken sak det gjelder. 

 

Varsel om oppstart - Kroerveien 3 - Gnr 9 Bnr 145 - Detaljregulering - Frist 28. februar 2023

Arcasa Arkitekter AS, på vegne av Fredensborg Bolig AS, varsler oppstart for Kroerveien 3, gnr. 9 bnr. 145 - detaljregulering. Planavgrensningen inneholder Kroerveien 3, gnr. 9 bnr. 145 med tilgrensende veiareal. Planområdet er 8 300 m².  Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av boliger med tilhørende uteoppholdsareal, samt noe strøkstjenende næringsvirksomhet i 1. etasje mot jernbanestasjon. Det planlegges for ca. 160 leiligheter fordelt på to adskilte boligblokker som følger gateløpet. Bebyggelsen planlegges med 5 til 6 etasjer.

Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingavtale.

Kartutsnitt - Kroerveien 3 - Detaljregulering

Offentlig ettersyn - Skoleveien 10 og 12 - Detaljregulering - Frist 13. mars 2023

Planforslaget legger opp til å omregulere fra offentlig bebyggelse til frittliggende småhusbebyggelse og offentlig friområde. For gamle Son skole videreføres dagens bruk som enebolig. Det foreslås at dagens kontorbygg omgjøres til enebolig, og at det legges opp til ny enebolig i nord-vestre del av eiendommen. Areal for gangsti skilles ut og får eget gårds- og bruksnummer.

Kartutsnitt - Skoleveien 10 og 12 - Detaljregulering

Høring - Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner - Frist 11. februar 2023

Revisjon av Brannsikringsplan for tett trehusbebyggelse i Son ble vedtatt av kommunestyret i Vestby i juni 2022. Et av tiltakene som ble vedtatt var å endre eksisterende lokal forskrift 11. september 2006 nr. 1079 om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Vestby kommune, Akershus, og innføre restriksjon på bruk av engangsgriller på bestemte steder i kommunen. 

Ild Illustrasjonsfoto: Unsplash.com

Høring - Forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy - Frist 30. januar

Det er utarbeidet ny forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i Vestby kommune, etter at den gamle forskriften ble opphevet da nye havne- og farvannslov trådte i kraft.

Kommunestyret vedtok 31. oktober å legge forskriften ut på høring.
Se forskriften og kommunestyresaken i avsnittet Høringsforslag.

Solrik høstdag i Hvitsten Foto: Kristina Forslund