Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
12. mai:

Lokal forskrift gjeldende fra midnatt natt til mandag 10. mai

Regjeringen har nå besluttet at Vestby kommune fra midnatt natt til mandag 10. mai ikke lenger skal ... Les mer

Høringer og kunngjøringer

Her finner du høringer og kunngjøringer som er aktuelle nå, oversikten viser ikke utgåtte høringer. Dersom det ikke ligger noen liste under, er det ingen aktuelle høringer nå. Saker som tidligere har vært på høring finner du under planarbeid. 
 

Høringer brukes for at innbyggere, organisasjoner, regionale myndigheter og næringsliv skal få si sin mening før politikerne fatter sin  endelige beslutning om en sak.

 

Hva skjer etter at høringen er utgått?

Når frist for å komme med innspill er gått ut vurderer rådmannen alle innspillene som er kommet inn. Når saken høringen gjaldt fremmes for politikerne etter endt høring skal alle innspill ligge ved saken. I tillegg skal det framgå hvordan innspillene er vurdert og om noen av innspillene har ført til endring av saken som har vært lagt fram. 

 

Hvordan sender jeg innspill?

Innspill kan sendes som e-post til post@vestby.kommune.no eller pr. post til Vestby kommune.  Du kan også benytte selvbetjeningsportalen. Merk innspillet tydelig med hvilken sak det gjelder. 

 

 

Oppstart og offentlig ettersyn av planprogram – kommunedelplan for naturmangfold. Frist 18. juni 2021

Vestby kommune starter nå arbeidet med å utarbeide en kommunedelplan etter plan- og bygningsloven.

Hovedmålsettingen for planen er å styrke natur- og artsmangfoldet og ta vare på naturen i Vestby gjennom bærekraftig forvaltning og god arealforvaltning. Tapet av naturmangfold skal stanses. Kommunen skal ha en kunnskapsbasert forvaltning av naturmiljøet som grunnlag for nødvendige beslutninger og målrettede tiltak. Vi ønsker først og fremst å unngå negativ påvirkning, deretter avbøte, restaurere og i siste instans kompensere. 

Vestby kommune starter nå arbeidet med å utarbeide kommunedelplan for naturmangfold. Illustrasjonsfoto

Vestbyhagen – Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn. Frist 28. mai 2021

I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 andre ledd, varsles det med dette om at Vestby kommune har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Vestby kommune og Husjordet AS om gjennomføring av detaljreguleringsplan for Vestbyhagen, vedtatt av Vestby kommunestyre den 25.06.2018, plan ID 0246.

Utbyggingsavtalen regulerer gjennomføring av detaljreguleringen med rekkefølgebestemmelser for utbygging av bebyggelse med boliger. Utbyggingsavtalen er lagt ut til offentlig ettersyn. 

Vestbyhagen Foto: Hersleth.no

Vedtak om mindre endring av Kulturkvartalet. Frist 19. mai 2021

Vestby kommune har vedtatt mindre endring av detaljreguleringsplan for kulturkvartalet etter plan- og bygningsloven. 

Endringen omfatter å fjerne krav om parkeringsanlegg under bakken, samt lagt inn ny adkomst for boenheter innenfor planområdet.

Kartutsnitt Kulturkvartalet
1