Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer og kunngjøringer

Her finner du høringer og kunngjøringer som er aktuelle nå, oversikten viser ikke utgåtte høringer. Dersom det ikke ligger noen liste under, er det ingen aktuelle høringer nå. Saker som tidligere har vært på høring finner du under planarbeid. 
 

Høringer brukes for at innbyggere, organisasjoner, regionale myndigheter og næringsliv skal få si sin mening før politikerne fatter sin  endelige beslutning om en sak.

 

Hva skjer etter at høringen er utgått?

Når frist for å komme med innspill er gått ut vurderer rådmannen alle innspillene som er kommet inn. Når saken høringen gjaldt fremmes for politikerne etter endt høring skal alle innspill ligge ved saken. I tillegg skal det framgå hvordan innspillene er vurdert og om noen av innspillene har ført til endring av saken som har vært lagt fram. 

 

Hvordan sender jeg innspill?

Innspill kan sendes som e-post til post@vestby.kommune.no eller pr. post til Vestby kommune.  Du kan også benytte selvbetjeningsportalen. Merk innspillet tydelig med hvilken sak det gjelder. 

 

 

Offentlig ettersyn – Detaljregulering for Pepperstad Skog Nord - Gnr 6 Bnr 205. Frist 01. juli 2022

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven.

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av det siste boligområdet på Pepperstad i Vestby kommune. Planområdet er på totalt 151 da, av dette er 128 da området Pepperstad skog nord (6/205) mens det resterende er gang-/sykkelvei langs Hvitstenveien. Det planlegges å bygge en dagligvareforretning og opp til 139 boliger.

Kartutsnitt - Detaljregulering for Pepperstad Skog Nord

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Alicenborg - Frist 01. juli 2022

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven.

Formålet med planen er å regulere området til 35 nye boliger, med egen adkomst via Sigurd Stenes vei. Det legges ved to ulike plankart, der det ene gjelder dersom fartsgrensen på Sigurd Stenes vei settes ned til 60km/t og det andre om fartsgrensen på 80 km/t opprettholdes.

Alle filer kan du finne her.

Plankart - Detaljregulering for Alicenborg.

Mindre endring av reguleringsplan - Pepperstad Skog nord - Frist 25. mai 2022.

Plansjefen har 29.04.2022 fattet vedtak om mindre endring av reguleringsplan for Pepperstad Skog nord, gnr. 6 bnr. 836

Hensikten med forslaget til mindre endring er å legge til rette for et mer trafikksikkert boligområde, samt klargjøre forhold mellom eksisterende reguleringsplan og senere vedtatt kommuneplan. Endringene innebærer at avsatt parkering fjernes og lekeplass FL3 forstørres og flyttes til friområdet i sør. Et større skille mellom parkering og lekeplasser vil gi bedre trafikksikkerhet. Det reguleres inn hensynssone H190 over offentlig ledningsnett. Utbyggingsfeltene slås sammen til felt B1 og B2. Les mer om endringene i vedtaksbrevet.

Kartutsnitt - Mindre endring - Pepperstad Skog nord.