Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer og kunngjøringer

Her finner du planer, utbyggingsavtaler og andre saker som er ute på høring og til offentlig ettersyn. Dersom det ikke ligger noen liste under, er det ingen aktuelle høringer nå. Saker som tidligere har vært på høring finner du under planarbeid. 

Høringer brukes for at innbyggere, organisasjoner, regionale myndigheter og næringsliv skal få si sin mening før politikerne fatter sin  endelige beslutning om en sak.

Hvem kan komme med merknader?

Når vi har et forslag ute på høring, vil det si at kommunen ønsker å «høre» hva berørte parter har å si om planforslaget vi jobber med. Offentlig ettersyn betyr at vi gjør planforslaget tilgjengelig for alle. I begge tilfeller kan alle som ønsker det komme med merknader. Det står i hvert tilfelle hvor man skal sende merknader. Vi informerer berørte parter via brev og annonserer planforslaget i minst én avis. 

Hva skjer etter at høringen er utgått?

Når frist for å komme med innspill er gått ut vurderer rådmannen alle innspillene som er kommet inn. Når saken høringen gjaldt fremmes for politikerne etter endt høring skal alle innspill ligge ved saken. I tillegg skal det framgå hvordan innspillene er vurdert og om noen av innspillene har ført til endring av saken som har vært lagt fram. 

Hvordan sender jeg innspill?

Innspill kan sendes som e-post til post@vestby.kommune.no eller pr. post til Vestby kommune.  Du kan også benytte selvbetjeningsportalen. Merk innspillet tydelig med hvilken sak det gjelder. 

 

Mindre endring av reguleringsplan - Sole skog skole- og idrettsanlegg - Frist 30. juni 2023

Plansjefen har 09.06.2023 fattet vedtak om mindre endring av reguleringsplan for Sole Skog skole- og idrettsanlegg.

I den mindre endringen av reguleringsplan for Sole Skog skole- og idrettsanlegg er det lagt til rette for en bedre trafikksituasjon for av- og påstigning for skolebarn i Solrunden ved Vestby skole og Vestby ungdomsskole. Endringen omhandler fjerning av fortauet på vestsiden av innkjøringen til Vestby arena for å utvide kjørebanen, samt tilrettelegge for kantstopp og etablering av busskur i ventesonen på den østlige siden av veien inn til Vestby Arena før «rundkjøringen». Endringen er blitt gjort i plankartet og i reguleringsbestemmelsene.

Kartutsnitt - Mindre endring av reguleringsplan - Sole skog skole- og idrettsanlegg

Varsel om utvidet planområde - Hvitsten områderegulering - Frist 22. juni 2023

25.08.2022 ble det varslet oppstart for Hvitsten områderegulering. Underveis i planarbeidet har det blitt behov for å vurdere endret arealbruk utover varslet plangrense. Av denne grunn utvides nå planavgrensningen, i henhold til plan- og bygningsloven §12-8.

Utvidelsen i nord inkluderer deler av Thomas Olsens vei, innkjørselen til Emmerstadbukta, området ved Grendehuset, samt boligene langs Hvitstenveien.

I sør utvides planområdet for å inkludere innkjørselen til Emmerstadbukta. Dette gjøres for å legge til rette for et potensielt nytt renovasjonsareal.

Kartutsnitt - Utvidet planområde - Hvitsten områderegulering

Kunngjøring av vedtak - Detaljregulering - Gang- og sykkelvei Hobølveien - Frist 15. juni 2023

Vestby kommunestyre har vedtatt ovennevnte detaljregulering. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Planen omfatter trasé for gang- og sykkelvei langs Hobølveien. Planen legger opp til gang- og sykkelvei på nordvestsiden av Hobølveien og strekker seg ca. 650 m fra krysset Vålerveien x Hobølveien og fram til avkjøringen til Gamle Hobølvei.

Kartutsnitt - Kunngjøring av vedtak - Detaljregulering - Gang- og sykkelvei Hobølveien

Kunngjøring av departementets vedtak - Vestby hyttepark II

Kommunal- og distriktsdepartementet har vedtatt detaljregulering for Vestby Hyttepark II. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-13 andre ledd.

Planen legger opp til en utbygging av 5 hytter med totalt 18 enheter, tilhørende parkering og viltgjerde mellom planområde og tilgrensede skog.

Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. plan- og bygningslovens §12-13 fjerde ledd.

Plankart - Vestby hyttepark II

Offentlig ettersyn - Hellerud - Detaljregulering - Frist 14. juli 2023

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge detaljregulering for Hellerud ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens bestemmelser.

Planforslaget omfatter gnr. 12, bnr. 132 og gnr. 11, bnr. 23. Det planlegges for 13 nye boliger, og i høringsperioden skal det jobbes med mulighet for gang- og sykkelforbindelse mot Haugveien.

Kartutsnitt - Offentlig ettersyn - Hellerud - Detaljregulering

Kunngjøring: Forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy, Vestby kommune 

Det er utarbeidet ny forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i Vestby kommune, etter at den gamle forskriften ble opphevet da ny havne- og farvannslov trådte i kraft. Ny forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy i Vestby kommune ble fastsatt av Vestby kommunestyre 8. mai 2023.
Havna i Son Foto: Nina Ludvigsen

Høring - Forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy - Frist 30. januar

Det er utarbeidet ny forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i Vestby kommune, etter at den gamle forskriften ble opphevet da nye havne- og farvannslov trådte i kraft.

Kommunestyret vedtok 31. oktober å legge forskriften ut på høring.
Se forskriften og kommunestyresaken i avsnittet Høringsforslag.

Solrik høstdag i Hvitsten Foto: Kristina Forslund