Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer og kunngjøringer

Her finner du planer, utbyggingsavtaler og andre saker som er ute på høring og til offentlig ettersyn. Dersom det ikke ligger noen liste under, er det ingen aktuelle høringer nå. Saker som tidligere har vært på høring finner du under planarbeid. 
 

Høringer brukes for at innbyggere, organisasjoner, regionale myndigheter og næringsliv skal få si sin mening før politikerne fatter sin  endelige beslutning om en sak.
 

Hvem kan komme med merknader?
Når vi har et forslag ute på høring, vil det si at kommunen ønsker å «høre» hva berørte parter har å si om planforslaget vi jobber med. Offentlig ettersyn betyr at vi gjør planforslaget tilgjengelig for alle. I begge tilfeller kan alle som ønsker det komme med merknader. Det står i hvert tilfelle hvor man skal sende merknader.

Vi informerer berørte parter via brev og annonserer planforslaget i minst én avis. 
 

Hva skjer etter at høringen er utgått?
Når frist for å komme med innspill er gått ut vurderer rådmannen alle innspillene som er kommet inn. Når saken høringen gjaldt fremmes for politikerne etter endt høring skal alle innspill ligge ved saken. I tillegg skal det framgå hvordan innspillene er vurdert og om noen av innspillene har ført til endring av saken som har vært lagt fram. 

 

Hvordan sender jeg innspill?
Innspill kan sendes som e-post til post@vestby.kommune.no eller pr. post til Vestby kommune.  Du kan også benytte selvbetjeningsportalen. Merk innspillet tydelig med hvilken sak det gjelder. 

 

 

Varsel om oppstart - Detaljregulering for adkomst Hølen skole - Frist 14. oktober 2022

Vestby kommune varsler oppstart av detaljregulering for adkomst Hølen skole, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

Ved utbygging av Hølen skole ble det gitt tillatelse til at eiendommene gnr. 144, bnr. 33, 52, 67 og 72 kunne anvende gang- og sykkelvei, GS2 i reguleringsplan for Hølen, over skolegården som midlertidig adkomst frem til permanent adkomst ble etablert. Den midlertidige adkomsten skulle deretter stenges ved formålsgrensen mellom offentlig område og bolig, slik at biltrafikk over skolegården opphørte innen rimelig tid.

Arbeidet med ny adkomst utenom skolegården har pågått i flere år, og det har blitt gjennomført mindre endring av reguleringsplan for å løse nye adkomster til berørte eiendommer tidligere. I kommunestyremøte 02.09.2019 ble det fremmet forslag om at administrasjonen skulle se på løsning for adkomster på nytt. På utvalgsmøte i plan- og miljøutvalget 24.02.2020 ble administrasjonen bedt om å gjennomføre en ny mindre endring av reguleringsplanen for Hølen.

Administrasjonen har derfor jobbet videre med ny løsning for adkomst til berørte eiendommer. Underveis i dette arbeidet har administrasjonen vurdert at det er mer hensiktsmessig å regulere adkomstene til berørte eiendommer i en ny reguleringsplan fremfor gjennom en mindre endring av gjeldende reguleringsplan for Hølen. Det varsles derfor oppstart av planarbeid for detaljregulering Adkomst Hølen skole.

Planavgrensning detaljregulering adkomst Hølen skole.

Varsel om oppstart - Hvitsten områderegulering - Frist 07. oktober 2022

Vestby kommune varsler oppstart av områdereguleringsplan for Hvitsten i henhold til plan- og bygningsloven §12-8.

Planen skal omfatte reguleringsplanene Hvitsten og Strandåsen. Hensikten med områdereguleringsplanen er å bevare Hvitsten som område og dets stedsidentitet. Dette innebærer å redusere boligreserven og sette rammer for byggeskikk.

Andre tema som vil inkluderes i planarbeidet er oppdatering av reguleringsbestemmelser, parkering og renovasjon.

Kartutsnitt - Varsel om oppstart - Hvitsten områderegulering

Offentlig ettersyn - Utvidelse av Vestby næringspark øst - Frist 21. oktober 2022

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge ovennevnte detaljregulering ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 12-10.

Planforslaget omfatter gnr. 81 bnr. 28, hvor det foreslås regulert 164 765 m2 næringsareal, i tillegg til vegetasjonsskjerm og vegarealer. Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å tilrettelegge for næringsbebyggelse. Planforslaget legger opp til at det kan etableres bygg med opptil tillatte høyde på maks 25 meter i N2 og maks 30 meter i N1 i plankartet. Innenfor planområdet er det en svært viktig amfibielokalitet. Denne skal fylles igjen som følge av tiltaket, og det er etablert tre nye dammer på svært lovende lokaliteter ved Ødemørk.

Offentlig ettersyn. Utvidelse av Vestby næringspark øst.