Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
9. februar:

Endringer i lokale og nasjonale koronaregler

Regjeringen har endret covid-19 forskriften med virkning fra onsdag 10. februar kl 24.00. Endring... Les mer

Høringer og kunngjøringer

Her finner du høringer og kunngjøringer som er aktuelle nå, oversikten viser ikke utgåtte høringer. Dersom det ikke ligger noen liste under, er det ingen aktuelle høringer nå. Saker som tidligere har vært på høring finner du under planarbeid. 
 

Høringer brukes for at innbyggere, organisasjoner, regionale myndigheter og næringsliv skal få si sin mening før politikerne fatter sin  endelige beslutning om en sak.

 

Hva skjer etter at høringen er utgått?

Når frist for å komme med innspill er gått ut vurderer rådmannen alle innspillene som er kommet inn. Når saken høringen gjaldt fremmes for politikerne etter endt høring skal alle innspill ligge ved saken. I tillegg skal det framgå hvordan innspillene er vurdert og om noen av innspillene har ført til endring av saken som har vært lagt fram. 

 

Hvordan sender jeg innspill?

Innspill kan sendes som e-post til post@vestby.kommune.no eller pr. post til Vestby kommune.  Du kan også benytte selvbetjeningsportalen. Merk innspillet tydelig med hvilken sak det gjelder. 

 

 

Innspill til Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Frist 31. mars 2021

Vestby kommune starter nå prosessen med rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.

Kommunedelplan skal revideres hvert fjerde år, i samsvar med revidering av kommuneplanen. I tillegg skal kommunedelplan for friluftsliv 2017-2029 innlemmes, slik at det blir en helhetlig plan for områdene idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Videre skal arbeidet med kommunedelplanen knyttes opp mot FNs bærekraftsmål, statlige føringer for idrettspolitikk, friluftslivspolitikk og helsepolitikk. 

Vi ønsker innspill til plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Foto: Gard Eirik Arneberg

Vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Verpet. Frist 8. mars 2021

Plansjefen har 15. februar 2021 fattet vedtak om mindre endring av reguleringsplan for Verpet.

I reguleringsplanen for Verpet er det ved en feil regulert inn to eiendomsgrenser som ikke har noen funksjon. Grensene har sannsynligvis kommet inn i plankartet da reguleringskartet ble digitalisert. Derfor fjernes de to eiendomsgrensene ved å utføre en teknisk retting av kartet, og dette er uten praktisk betydning.

Eiendomsgrenser som er fjernet

Vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Sole skog IV - B6 og B7. Frist 12. mars 2021

Plansjefen har 9.2.2021 fattet vedtak om mindre endring av reguleringsplan for Sole skog IV B6 & B7.

Endringen innebærer at det ikke lenger er krav om fast dekke på turvei T2. Kravet kom i forbindelse med at T2 i tillegg til å være turvei også skulle tjene som beredskapsvei. Da nytt brannkonsept for området innebærer at T2 ikke lenger trengs som beredskapsvei, er det heller ikke nødvendig med fast dekke. T2 skal istedenfor opparbeides med grus, eller liknende, i tråd med bestemmelsene §4.

0241_plankart

Varsel om oppstart av reguleringsplan for Alicenborg. Frist 3. mars 2021

Alicenborg boligutvikling ønsker å omregulere Alicenborg til boligområde. Hensikten med reguleringsplanen er å bygge 35 boenheter i form av fire-og-fire eneboliger rundt felles tun med felles parkering. Prosjektet utarbeides av qdp Arkitekter i samarbeid med Kristiania byplankontor.

Varsel om oppstart Alicenborg Illustrasjonskart
1