Planer som skal utarbeides i kommunal planstrategi 2020 - 2023

Planstrategien viser blant annet at kommuneplanen skal rulleres i perioden 2021-2023. Oppstart av dette planarbeidet vil bli kunngjort senere i 2021.   

Se oversikt over planer som skal utarbeides i 2020-2023 her 

Formål med planstrategien

Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør gjennomføre. Planstrategien har ingen direkte rettsvirkning. Den er ikke en plan, men en arena for å drøfte utviklingstrekk og planbehov.

Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden (jmf. § 10-1 i plan- og bygningsloven). 

Planleggingen skal være behovsstyrt og tilpasses kommunens situasjon og utfordringer. Den må ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.