Hva vil det si å endre fasade?

Eksempler på fasadeendring

  • bytte eller sette inn nye vinduer i yttervegg, tak, loft eller kjeller.
  • bytte eller sette inn nye dører i yttervegg eller kjeller.
  • etterisolere, rehabilitere, tilbakeføre, endre fasadekledning eller yttervegger.
  • skifte eller etterisolere tak.
  • innglassing, bygge, rive eller utvide balkong.
  • montering av varmepumpe, markise eller skilt.

Når trenger jeg ikke å søke?

Enkelte mindre tiltak på fasaden er fritatt for søknadsplikt. Du er selv ansvarlig for at tiltaket utformes i tråd med gjeldende regelverk.

Tiltaket er fritatt søknadsplikt dersom fasadeendringen ikke medfører at bygningens karakter endres, eller dersom endringen tilbakefører fasaden til tidligere dokumentert utførelse.

Dette gjelder for eksempel dersom du foretar en utskiftning av eksisterende vinduer og dører, med vinduer og dører av samme type og størrelse. Det samme gjelder dersom du skifter tak til et nytt tak som ikke bryter med byggets utseende og karakter.

Hvis du derimot foretar en utskifting av dører eller vinduer til annen størrelse eller plassering, kan det utløse søknadsplikt.

I mange tilfeller må det vurderes konkret om endringen er søknadspliktig eller ikke. Dersom du er i tvil, er du velkommen til å ta kontakt med kommunen. Det er bedre å sjekke, enn å risikere at du oppfører noe som er søknadspliktig og som det viser seg ikke kan godkjennes.

Dette krever søknad fra ansvarlig foretak

Større fasadeendring er søknadspliktig. Søknadsplikt kan også inntre dersom endringene bryter mye med husets arkitektur.

Dette gjelder for eksempel ved skifte av kledning fra mur til tre og omvendt. Bygging av karnapp og utkragede bygningsdeler, takark eller takopplett og lignende vil også være søknadspliktig. Mindre fasadeendringer på del av et rekkehusanlegg eller en flermannsbolig, eller i områder med ensartet utseende, vil som regel være søknadspliktig.

Skal du gjøre en større fasadeendring må du ta kontakt med et profesjonelt og kvalifisert foretak som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen.

Bruksendring som fører til fasadeendring

Hvis du endrer fasaden fordi bruken av et rom skal endres, for eksempel fra bod til soverom, må du søke om bruksendring. Fasadeendringen blir da en del av denne søknaden.

Fasadeendring på bevaringsverdige bygg eller i bevaringsområder

Dersom bygningen er regulert til hensynssone for bevaring eller er SEFRAK-registrert, foreligger egne regler som medfører at tiltaket blir søknadspliktig uavhengig av informasjonen ovenfor.

Begrensninger for din eiendom fremkommer i kommunens planregister.