Krav om at postkasser skal plasseres i samlestativ

Også i Vestby kommune har en rekke husstander mottatt brev med krav om at postkassene skal plasseres i samlestativ. Med brevene følger det ofte et kart med anvisning på hvor det nye samlestativet skal stå. Denne plasseringen er satt ut fra hensynet til en mest mulig effektiv og rasjonell postomdeling. Det er imidlertid ikke alltid at den foreslåtte plasseringen er den mest heldige med tanke på trafikkavvikling, frisikt, sikkerhet og brukerne av stativet. Større samlestativ kan være søknadspliktig og noen ganger også i direkte strid med plan- og bygningsloven og andre lovverk.

Søknadsplikt

Oppføring eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. For at et postkassestativ ikke skal være søknadspliktig må det være unntatt søknadsplikt i lov eller forskrift. Plan- og bygningsloven åpner for et unntak fra søknadsplikt for «andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten», jf. plan- og bygningsloven (pbl) § 20-5 bokstav g. Vestby kommune mener at samlestativ for inntil 15 postkasser på visse vilkår kan fritas fra søknadsplikten. Antallet er satt i et forsøk på å angi en størrelsesbegrensning. Også stativer med flere enn 15 postkasser kan under visse omstendigheter være unntatt søknadsplikt, men disse bør vurderes særskilt.

Ansvar for at plassering er lovlig, og ikke i strid med lovverk

Når et tiltak ikke blir saksbehandlet hos kommunen har du selv ansvaret for at plasseringen er lovlig og ikke i strid med verken plan- og bygningsloven eller andre lovverk eller private rettigheter. Det betyr at du selv må forsikre deg om blant annet at postkassestativet ikke risikerer å skade kulturminner, at avstandsreglene blir overholdt og at det ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko. Det viktigste i så måte er at stativet ikke hindrer frisikt, det vil si at det ikke plasseres og utformes på en slik måte at særlig barn blir skjult bak stativene og uventet hopper ut i veien.

Vilkår for fritak fra søknadsplikt

Som vilkår for fritak fra søknadsplikt skal kommunens veimyndighet før samlestativ oppføres ha gitt sin tillatelse på bakgrunn av innsendt:
1) Situasjonskart som viser nøyaktig plassering.
2) Målsatt skisse av postkassestativet slik det er planlagt.

Forholdet til planbestemmelsene

I regulerte områder er det ofte tegnet inn en byggegrense langs veiene (se eksempelbildet). I områder hvor det ikke er vedtatt noen reguleringsplan gjelder kommuneplanens bestemmelse om en minimumsavstand på 1,5 meter fra regulert vegkant (som for garasjer). Byggegrensen skal sikre en inngrepsfri «buffer» mellom bebyggelsen og veien. Denne bufferen gir veien struktur, gir plass til snøopplag og bidrar til å sikre frisikt. Postkassestativ er en konstruksjon som i utgangspunktet ikke kan plasseres utenfor byggegrensen uten at det eventuelt blir søkt om og gitt dispensasjon.

Regplanutsnitt - Eksbilde - Postkassestativ.jpg

Som en følge av Postens krav om samlestativ ønsker rådmannen at kommunen tilpasser regelverket slik at mindre konstruksjoner under visse forutsetninger kan føres opp i strid med byggegrensen uten forutgående dispensasjonsbehandling. Rådmannen vil foreslå at en slik bestemmelse også tas inn i bestemmelsene ved neste rullering av kommuneplanens arealdel.

 

Grunneiers tillatelse

Kommunen nevner også viktigheten av å ha de privatrettslige rettighetene i orden før man går i gang med byggearbeidene. Den som skal ha stativet stående hos seg må være enig i at det skal plasseres der og helst bør en slik avtale tinglyses. Årsaken til at avtalen bør tinglyses er at eventuelt nye eiere av eiendommen stativet er plassert på skal være klar over heftelsen avtalen utgjør, og eventuelt nye eiere av eiendommer som har fått rettighet til å ha sin postkasse på stativet skal være sikret denne rettigheten. Dersom stativet skal stå på kommunens grunn, må tillatelse gis av kommunen på eget skjema.

Det kan være hensiktsmessig å benytte det samme skjemaet også dersom det er en privat grunneier. Den eller de som skal oppføre stativet står ansvarlig for tinglysningens gjennomføring og kostnad.