Krav om at postkasser skal plasseres i samlestativ

Også i Vestby kommune har en rekke husstander mottatt brev med krav om at postkassene skal plasseres i samlestativ. Med brevene følger det ofte et kart med anvisning på hvor det nye samlestativet skal stå. Denne plasseringen er satt ut fra hensynet til en mest mulig effektiv og rasjonell postomdeling. Det er imidlertid ikke alltid at den foreslåtte plasseringen er den mest heldige med tanke på trafikkavvikling, frisikt, sikkerhet og brukerne av stativet. Større samlestativ kan være søknadspliktig og noen ganger også i direkte strid med plan- og bygningsloven og andre lovverk.

Søknadsplikt

Oppføring eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. For at et postkassestativ ikke skal være søknadspliktig må det være unntatt søknadsplikt i lov eller forskrift. Vestby kommune har en praksis for å unnta samlestativ for inntil 15 postkasser fra søknadsplikt, under visse vilkår. Også stativer med flere enn 15 postkasser kan under visse omstendigheter være unntatt søknadsplikt, men dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Ansvar for at plassering er lovlig, og ikke i strid med lovverk

Når et tiltak ikke blir saksbehandlet hos kommunen har du selv ansvaret for at plasseringen er lovlig og ikke i strid med verken plan- og bygningsloven eller andre lovverk eller private rettigheter. Det betyr at du selv må forsikre deg om blant annet at postkassestativet ikke risikerer å skade kulturminner, at avstandsreglene blir overholdt og at det ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko. Det viktigste er at stativet ikke hindrer frisikt.

Vilkår for fritak fra søknadsplikt

Som vilkår for fritak fra søknadsplikt skal kommunens veimyndighet før samlestativ oppføres ha gitt sin tillatelse på bakgrunn av innsendt:
1) Situasjonskart som viser nøyaktig plassering.
2) Målsatt skisse av postkassestativet slik det er planlagt.

Forholdet til planbestemmelsene

I regulerte områder er det ofte tegnet inn en byggegrense langs veiene (se eksempelbildet). I områder hvor det ikke er vedtatt noen reguleringsplan gjelder kommuneplanens bestemmelse om en minimumsavstand på 1,5 meter fra regulert vegkant (som for garasjer). Byggegrensen skal sikre en inngrepsfri «buffer» mellom bebyggelsen og veien. Denne bufferen gir veien struktur, gir plass til snøopplag og bidrar til å sikre frisikt. Postkassestativ er en konstruksjon som i utgangspunktet ikke kan plasseres utenfor byggegrensen uten at det eventuelt blir søkt om og gitt dispensasjon.

Regplanutsnitt - Eksbilde - Postkassestativ.jpg

Som en følge av Postens krav om samlestativ ønsker rådmannen at kommunen tilpasser regelverket slik at mindre konstruksjoner under visse forutsetninger kan føres opp i strid med byggegrensen uten forutgående dispensasjonsbehandling. Rådmannen vil foreslå at en slik bestemmelse også tas inn i bestemmelsene ved neste rullering av kommuneplanens arealdel.

 

Grunneiers tillatelse

Det er viktig å ha de privatrettslige rettighetene i orden før man går i gang med byggearbeidene. Den som skal ha stativet stående hos seg må være enig i at det skal plasseres der og helst bør en slik avtale tinglyses. Grunnen til dette er at eventuelt nye eiere av eiendommen stativet er plassert på skal være klar over heftelsen avtalen utgjør. Nye eiere av eiendommer som har fått rettighet til å ha sin postkasse på stativet vil også være sikret denne rettigheten. Dersom stativet skal stå på kommunens grunn, må tillatelse innhentes av kommunen.