Forskrift om tilknytning til fjernvarme

Enkelte områder i Vestby kommune har tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg etter fjernvarmeforskriftenNydalen Energi er tildelt konsesjon for utbygging av fjernvarme i Vestby sentrum og næringsområdene på Deli skog og Vestby næringspark. 

Økt satsing på fjernvarme som en miljøvennlig og effektiv energiløsning er i tråd med nasjonale rammer. Tilknytningsplikt anses som viktig for å fremme innovasjon i bygg i sentrale strøk i kommuner og i fjernvarmeselskaper. Det bidrar også til å fremme målet om reduserte utslipp gjennom en kollektiv løsning, der man utnytter stordriftsfordeler med høy kompetanse på drift og vedlikehold.

Bygninger som kreves tilknyttet må være utstyrt slik at all romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmtvann kan dekkes med fjernvarme.

Kommunen kan gjøre unntak fra tilknytningsplikten i tilfeller der det kan dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være miljømessig bedre. 

Hvilke eiendommer har tilknytningsplikt

For mer informasjon om en konkret eiendom, kan man se til Vestbykart.

I Vestbykartet søker du opp den aktuelle eiendommen. Deretter velger du “Åpne lagliste” til venstre. Deretter huker du av for “Offentlige temadata (DOK)”, og under dette huker du av for “Energi” og “Konsesjonsområde for fjernvarme Vestby kommune” og “tilleggsdata_plan_3019_konsesjonfjvarmeflate”. Dersom eiendommen ligger i konsesjonsområdet vil det komme opp på venstre side når du klikker på eiendommen.  

Aktuelle lover og regler

Utbyggere av fjernvarmeanlegg må forholde seg til en rekke lover og forvaltningsorgan. På NVE sine sider, vil du kunne se oversikt over lover og regler samt veiledere og rapporter.