Forskrift om tilknytning til fjernvarme

Enkelte områder i Vestby kommune har tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg etter fjernvarmeforskriften. Vestby fjernvarme AS er tildelt konsesjon for utbygging av fjernvarme i Vestby sentrum og næringsområdene på Deli skog og Vestby næringspark. 

Økt satsing på fjernvarme som en miljøvennlig og effektiv energiløsning er i tråd med nasjonale rammer. Tilknytningsplikt anses som viktig for å fremme innovasjon i bygg i sentrale strøk i kommuner og i fjernvarmeselskaper. Det bidrar også til å fremme målet om reduserte utslipp gjennom en kollektiv løsning, der man utnytter stordriftsfordeler med høy kompetanse på drift og vedlikehold.

Bygninger som kreves tilknyttet må være utstyrt slik at all romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmtvann kan dekkes med fjernvarme.

Kommunen kan gjøre unntak fra tilknytningsplikten i tilfeller der det kan dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være miljømessig bedre. 

Hvilke eiendommer har tilknytningsplikt

For informasjon om en konkret eiendom, kan man se til kommunekartet.

I kommunekartet søker du opp den aktuelle eiendommen. Deretter velger du «kartlag» øverst i venstre hjørne og så fanen «alle kartlag», og deretter huker du av for «restriksjoner og retningslinjer». Her vil du få opp en liten liste hvor det kan hukes av for «konsesjonsområde fjernvarme». Dersom eiendommen ligger i konsesjonsområdet vil det komme opp på høyre side under «kartlagsinfo for valgt punkt».  

Aktuelle lover og regler

Utbyggere av fjernvarmeanlegg må forholde seg til en rekke lover og forvaltningsorgan. På NVE sine sider, vil du kunne se oversikt over lover og regler samt veiledere og rapporter.