Hjemmetjenesten har sin base i 2. etg. i det gamle aldershjemmet som nå kalles Treffsenteret.

Hjemmetjenesten omfatter alle tilbud som bidrar til tjenesteyting i hjemmet;

  • hjemmesykepleie
  • praktisk bistand
  • middag
  • vask av tøy
  • trygghetsalarm
  • omsorgslønn
  • hjelpemidler
  • dagsentertilbud
  • samt trygde- og omsorgsboliger

Hjemmetjenesten står også for saksbehandling og tildeling av tjenestene.

Yrkesgruppene som utfører disse tjenestene består av sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere/hjemmehjelpere, sekretær, sjåfør, studenter/lærlinger og personlige assistenter.