Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig stønad, for deg som befinner deg i en vanskelig økonomisk situasjon. 
 
Du bør vurdere om du har andre muligheter til å forsørge deg selv.  Dette kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler. Hvis du trenger hjelp til å finne ut hvilke muligheter du har, så kan du ta kontakt med NAV-kontoret ditt. 
 
Du kan også ta kontakt på chat som du finner på våre nettsider eller på telefon 55 55 33 33.
 
Våre veiledere
Navn Telefon
Mari Eriksen  413 28 298
Cathrin Lockert 413 53 362
Julie Johansen   413 54 642
Kristine Wenaas 458 36 761  
Emilie Pedersen   413 55 754

Mer informasjon finner du på NAV Sosialhjelp
 

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet (forkortet KVP) er for deg mellom 18 og 67 år som ønsker å komme i arbeid, men trenger ekstra oppfølging for å klare det.
 
For å ha rett til kvalifiseringsprogram, må NAV vurdere behovene dine og om programmet vil føre til at du lettere kan komme i arbeid. Ta kontakt med NAV-kontoret om du vil vite mer om KVP. Veileder Cathrin Lockert kan treffes på 413 53 362.
 
Mer informasjon finner du på NAV Kvalifiseringsprogram 

Kommunal utleiebolig

Bolig er i utgangspunktet et privat ansvar, men for noen kan det i perioder i livet være svært vanskelig å skaffe egen bolig på det private boligmarkedet.
 
Du kan søke om å leie kommunal bolig om du har problemer med å skaffe bolig på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold.
 
De kommunale boligene leies ut på tidsbestemte leiekontrakter inntil 3 år. Ordningen er sterkt behovsprøvd. 
NAV Vestby har et begrenset antall gjennomgangsboliger og det innebærer at det kan være svært lang ventetid på en kommunal utleiebolig. 
 
Følgende grupper er prioritert
  • Løslatte fra fengsel og utskrevne fra behandlingsinstitusjon
  • Mennesker i en vanskelig situasjon både økonomisk, helsemessig og/eller sosialt.
  • Barnefamilier som er bostedsløse  
 
Vilkår 
  • Søker må ha forsøkt alle muligheter til å finne ordinær bolig.
  • Ha minst 2 års botid i Vestby kommune og ha lovlig oppholdstillatelse i Norge.
  • Det er markedsleie på kommunale gjennomgangsboliger i Vestby kommune. 
Veileder Julie Johansen kan treffes på telefon 413 54 642.
 

Økonomisk rådgivning

NAV Vestby tilbyr økonomisk gjeldsrådgivning til innbyggere i Vestby kommune. 
 
Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan du få råd og veiledning om din privatøkonomi på ditt lokale NAV-kontor. Målet med rådgivningen er at du skal bli i stand til å styre din egen økonomi selv.

Rådgivningstjenesten er gratis. Les mer om tjenesten her
 
Telefonnummer
NAV Vestby 55 55 33 33
Nav Økonomi 55 55 33 39
Rådgiver Knut Lødeng Persen tlf. 401 00 704

Flyktningtjenesten i NAV

Flyktningtjenesten er en del av NAV Vestby. og jobber med bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger, samt norskopplæring for andre utenlandske borgere bosatt i kommunen.


Kontakter flyktningtjenesten

Navn Funksjon Telefon
Dehab Ghebreyohannes  Flyktningkonsulent  454 01 963
Callixte I. Buhake Flyktningkonsulent 466 39 726
Florence Na-A Haugen Programrådgiver 413 70 759
Morten Bøe Leder flyktningtjenesten 465 40 980